LR en PC `De Waddenruiters`

Warffum eo.​

Info over de Regelementen

Stal- en Manegereglementen

Deze STAL- en MANEGEREGLEMENTEN zijn van toepassing voor een ieder die manege en/of de bijbehorende terreinen bezoekt!

Aansprakelijkheid

- Een ieder die de manege betreedt doet dit op eigen risico.

- De vereniging stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, schade en/of ongevallen.

- Iedere ruiter/amazone is verplicht om tijdens het rijden een cap te dragen. Tevens is iedere

ruiter/amazone verplicht om rijlaarzen/chaps te dragen tijdens het rijden. Het dragen van

sport- werk- of bergschoenen is niet toegestaan.

- Iedere ruiter dient er zorg voor te dragen dat er voor hem/haar en in geval van toepassing voor zijn/haar paard of pony een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

- Het bestuur kan in voorkomende gevallen besluiten de manege voor haar leden te sluiten. De

manege kan in dit soort gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van de lessen

en faciliteiten, die dan niet geboden kunnen worden. De leden zullen in dit geval gewoon door

moeten blijven betalen.

Stallen en stalling :

- Het door het bestuur aangewezen personeel en vrijwilligers heeft de daarbij behorende bevoegdheden gedelegeerd gekregen van het bestuur.

- Het bestuur is degene die bepaald wat er wel of niet toelaatbaar is in de stallen.

- Tevens is het bestuur en het personeel bevoegd om personen, die ter plaatse onbevoegd zijn, te verwijderen.

- Er wordt twee maal per dag door de door het bestuur aangewezen personen gevoerd. Voeren door derden is niet toegestaan. Het bestuur beslist over uitzonderingsgevallen.

- Veearts bezoeken en behandelingen gaan in overleg en met behulp van personeel en bestuur.

- Uitmesten gebeurt met de door de vereniging ter beschikking gestelde materialen.

- Leden kunnen hun paard/pony slechts stallen, nadat zij lid zijn (geworden) van de vereniging en zij akkoord zijn gegaan met de in de stallingcontracten genoemde bepalingen en daarvoor hebben getekend.

- In de met de pensiongasten afgesloten contracten is er bepaald of er door de vereniging, dan wel door de pensiongasten zelf, wordt uitgemest. Daar waar er door de vereniging gemest dient te worden, wordt er in ieder geval 2 maal per week gemest en wordt de afgesproken hoeveelheid strooisel bijgevoegd. Daar waar er door de pensiongasten zelf gemest dient te worden, wordt er ook door hen zelf strooisel aangevoerd, waarbij er maximaal voor een week mag worden geplaatst op de door het bestuur aangewezen plaats.

- Leden die hun paard in de manege hebben gestald, hebben te allen tijde toegang tot de stallen, mits ze daarbij de rust en netheid in acht nemen.

- Leden die in de stallen moeten zijn voor werkzaamheden die voor de vereniging moeten worden verricht, doen dit in overleg met het bestuur.

- Ruiters en ouders/verzorgers van de reguliere lessen, die in de stallen aanwezig moeten zijn voor het opzadelen van de dieren, doen dit niet eerder dan een half uur voor aanvang van de les.

- Het op stal zetten van de clubpaarden dient direct na het uitstappen na de lessen te gebeuren.

- Een ieder die een paard of pony van stal haalt, dient er zorg voor te dragen dat hij/zij het geheel zo spoedig mogelijk weer netjes achterlaat.

- Rijden met cap en rijlaarzen of chaps is verplicht!

- Clubpaarden en –pony’s waarbij een bordje ‘niet gebruiken’ hangt mogen absoluut niet gebruikt worden tenzij de instructrice daartoe beslist.

- Goederen worden slechts in de stalruimte, manege en terreinen geplaatst in overleg met het bestuur. Deze goederen blijven op de daarvoor aangewezen plaats staan.

- Leden die van buitenaf met hun paard/pony naar de manege komen, gaan rechtstreeks met hun dieren naar de binnen of buitenbak. Zodra zij klaar zijn met rijden, plaatsen zij hun paard/pony weer op de trailer of verlaten de manege. Het laten staan van paarden of pony’s in boxen of op de opzadel plaatsen, zonder daarbij aanwezig te zijn, is niet toegestaan.

- Gebruikt men materialen die in het bezit zijn van de manege, dient men ervoor te zorgen dat deze spullen weer op de plaats van bestemming terugkomen.

Parkeren: 

- Auto’s zonder trailer kunnen aan de oostkant van de manege, mits hierbij een ruime doorgang van het betonpad blijft gewaarborgd, of op het parkeerterrein voor de manege parkeren met de neus in zuidelijke richting. Daarbij dient er rekening gehouden te worden met de gereserveerde plaatsen voor auto’s met trailer.

- Het is verboden te parkeren op alle betonpaden!!

- Het parkeren van fietsen en bromfietsen gebeurt tegen de daarvoor bestemde hekken.

- Het parkeren van voertuigen voor deuren is ten strengste verboden.

Algemene regels:

- Conform de wettelijke bepalingen is roken binnen de manege gebouwen op geen enkele plek toegestaan. Daar waar er toch illegaal wordt gerookt en dit resulteert in een boete, dan zal getracht worden deze op de veroorzaker / overtreder te verhalen.

- Honden mogen niet los in de manege en omliggende terreinen rondlopen en dienen dan ook aangelijnd en onder direct toezicht van de eigenaar te staan. De houder van de hond dient er zorg voor te dragen dat de hond zijn behoefte niet op de manege en omliggende terreinen doet. Het vastmaken van honden en er zelf bij weg gaan is niet toegestaan.

- Het is ten strengste verboden om op de zolder of op de hooi-, kuil- of stropakken te spelen.

- Het is verboden om kinderen op de tribune te laten spelen, omdat hierdoor hinder kan ontstaan voor de ruiters.

- Het longeren van paarden/pony’s is alleen toegestaan na overleg en met toestemming van de andere ruiters die zich in dezelfde rijbak begeven.

- Het loslopen van paarden en pony’s in de bakken mag uitsluitend wanneer er geen les wordt gegeven in een van de bakken en in overleg met andere ruiters.

- Springmaterialen mogen gebruikt worden en dienen weer op plaats van bestemming en keurig in de stelling te worden teruggeplaatst.

- De in de springtuin opgestelde hindernissen dienen na gebruik weer op dezelfde plek te worden teruggeplaatst op de oorspronkelijke wijze.

- Tijdens de wedstrijden is het niet toegestaan om onder de afzetlinten door te kruipen en zich naast de bak te begeven, met uitzondering van degene die de proef voorleest.

- In de manege bevinden zich diverse afvalbakken, zodat iedereen zijn eigen afval hierin kan deponeren. Maak daar a.u.b. gebruik van.

- Degene die als laatste de kantine verlaat, dient alle kantinereglementen na te leven en als zodanig alle apparatuur uit te schakelen en de kantine af te sluiten

- Degene die zich als laatste op de manege bevindt, dient er voor te zorgen dat alle verlichting uit is bij het verlaten van het pand.

- Uit de manege verdwijnen met regelmaat van de klok goederen, welke de vereniging, leden en/of mederuiters toebehoren. Bij constatering van verdwijning/diefstal zal hiervan aangifte worden gedaan bij de politie.

- Overtredingen van de bovengenoemde reglementen, los van de algemene bepalingen zoals genoemd in de statuten, kunnen een verbod tot toegang van de gebouwen en terreinen van de vereniging tot gevolg hebben en desnoods leiden tot het ontbinden van het contract m.b.t. stalling of lidmaatschap van de vereniging.

- Lesgelden, contributies, faciliteiten, stallingskosten etc., dienen binnen de daarvoor gestelde termijnen te worden betaald. Gebeurt dit niet alsnog na twee herinneringen van de penningmeester, dan kan uitsluiting van de lessen, gebruik maken van faciliteiten en stallen volgen, zonder dat dit de financiële verplichting opschort of te niet doet.

- Opzeggen dient minimaal een maand van tevoren schriftelijk te worden gedaan bij de penningsmeester! Opzeggen van het lidmaatschap bij de KNHS dient zelf te worden afgeregeld bij de KNHS!

Huisregels:

Voor ruiter, publiek en eigenaren van paarden/pony’s :

Ten behoeve van veiligheid en rijplezier voor ons allen, kent de manege enkele huisregels.

Voor iedereen geldt:

- Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.

- Honden mogen niet los in de manege en omliggende terreinen rondlopen en dienen dan ook aangelijnd en onder direct toezicht van de eigenaar te staan. De houder van de hond dient er zorg voor te dragen dat de hond zijn behoefte niet op de manege en omliggende terreinen doet. Het vastmaken van honden en er zelf bij weg gaan is niet toegestaan.

- Niet rennen en schreeuwen in de stallen en rondom de rijbakken.

- Er mag , conform wettelijke bepaling, binnen de muren van de manege NIET GEROOKT worden.

- Aanwijzingen van bestuur en personeel dienen door iedereen opgevolgd te worden.

- De stalgangen dienen altijd netjes te zijn; harnachement en gereedschap moet direct na gebruik worden opgeruimd.

- In de manege bevinden zich diverse afvalbakken, zodat iedereen zijn eigen afval hierin kan deponeren. Maak daar a.u.b. gebruik van.

Voor iedere ruiter geldt:

- Tijdens het rijden moeten de rijbaanregels in acht worden genomen.

- Alcoholgebruik voor en tijdens het rijden is niet toegestaan.

- Klanten of vrijwilligers mogen alleen paarden en pony’s poetsen, van en naar de stal begeleiden en op- en afzadelen, mits dit onder toezicht van personeel gebeurt.

- Klanten of vrijwilligers mogen paarden zonder toezicht verzorgen, wanneer zij hiervoor bij de manege een korte theoretische en praktische instructie hebben gevolgd.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien:

De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door een instructeur. Hij/zij deelt de ruiters naar niveau in de betreffende lessen.

Voor eigenaren van een paard of pony geldt bovendien:

Zadels dienen uitgerust te zijn met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels.

Het gebruikte harnachement van iedere combinatie dient goed onderhouden te zijn en minimaal 1 keer per maand gecontroleerd te worden op gebreken en /of slijtage.